Provozní řád areálu Myslivecké chaty

 

 

Provozní řád

areál Myslivecké chaty v Zadním Újezdě

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

 

I.

Úvodní ustanovení

Provozní řád areálu určuje podmínky a pravidla pronájmu areálu Myslivecké chaty . Součásti tohoto areálu jsou : Myslivecká chata a její součásti a přístavby , WC ,  přilehlý venkovní prostor , venkovní posezení , pódium s parketem a umělá nora . Vlastníkem tohoto areálu je Myslivecký spolek Medlov – dále pronajímatel .

Za děti a mládež do 18 let nesou plnou zodpovědnost jejich rodiče. Pro děti je bez doprovodu osoby starší 18 let vstup zakázán.

Maximální kapacitou vnitřního prostoru chaty je 60 osob.  Za dodržování provozního řádu odpovídá vždy nájemce (vypůjčitel), který je povinen přijmout potřebná organizační a technická opatření k jeho dodržování.

 

II.

Objednání pronájmu areálu

Objednání pronájmu areálu lze provést pouze přes rezervační kalendář a pokyny na :

https://ms-medlov.cz/areal-myslivecke-chaty/pronajem-arealu/

 

III.

Vydání nájemci nebo vypůjčiteli

Předání pronajatých prostor , příslušenství a vybavení  proběhne po dohodě se správcem chaty . Nájemce převezme pronajaté prostory a potvrdí, že vybavení a příslušenství je v pořádku. Současně nájemce zaplatí hotově správci doplatek nájemného , pokud není dohodnuto jinak .

Správce chaty :

email : chata@ms-medlov.cz

Tel.: 737577441

 

IV.

Povinnosti uživatele (nájemce)

Nájemce musí být starší 18-ti let. Ustanovení provozního řádu se vztahuje na všechny uživatele chaty, areálu a jeho příslušenství, a to včetně návštěvníků. Nájemce odpovídá za pořádek a důstojný průběh akce pořádané v areálu , aby nedocházelo k porušování právního řádu České republiky. Nájemce je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, požární předpisy , umožnit vstup kontrolním orgánům a řídit se pokyny pronajímatele.

Ve vnitřních prostorách platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm (svíčky, kahany, louče apod.).

Ve vnitřních i venkovních prostorách je zakázáno provádět vylepování plakátů, propagačních materiálů, fotografií , party dekorací apod.. Dále se nesmí provádět přitloukání hřebíků, skobiček, háčků apod. Rovněž není dovoleno vynášet vnitřní vybavení do venkovních prostor.

Na zapůjčení vybavení kuchyně , nádobí , krbu s udírnou , výčepního zařízení atd. se nájemce dohodne se správcem chaty.  Nájemce provede na vlastní náklady úklid vnitřních i venkovních pronajatých prostor. Po ukončení nájmu vrátí pronajímateli pronajaté prostory ve stavu v jakém je převzal. V pronajatých prostorách udržovat pořádek a dbát , aby na pronajatých prostorách a věcech ( stoly židle , nábytek , kuchyňské vybavení , elektrospotřebiče atd.) nevznikaly škody.

V případě, že nájemce instaluje během trvání nájemního vztahu v pronajatých prostorách své vlastní zařízení , je povinen je neprodleně po ukončení nájemního vztahu odstranit na své náklady a objekt uvést do původního stavu , pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak.

 

Po skončení akce pořadatel zodpovídá za řádné uzavření užívaných prostor (dveře, okna), vypnutí světel a spotřebičů a zamezení možnosti vzniku škod z nedbalosti. Odpovědná osoba zajistí uzamčení prostor a zapnutí zabezpečovacího zařízení.

Nájemce umožní pronajímateli přístup do chladícího zařízení v chatě na dobu nutnou k uložení zvěřiny. Zařízení na chlazení zvěřiny není předmětem pronájmu.

 

Nájemce nepronajme prostory a vybavení třetím osobám.

 

 

V.

Ostatní ustanovení

 

V případě zjevného porušení výše uvedených povinností a dohod si pronajímatel vymezuje právo smluvní vztah (pronájem) okamžitě ukončit

 

Za škody vzniklé v průběhu pronájmu na budovách , zařízení a movitém majetku odpovídá zodpovědná osoba nájemce, uvedená ve smlouvě o pronájmu. Pronajímatel  objektu Myslivecký spolek Medlov nezodpovídá za škody vzniklé nájemci  při konání akce, např. na zařízení, které není majetkem spolku.

 

 

Účinnost nabývá 18.5.2024